Agosthinho Ramalho

SpecialityChief Innovation Officer en Ecopetrol

All session
by Agosthinho Ramalho